За нас

"Булгаргаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество от структурата на „Български енергиен холдинг” ЕАД, регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление в Република България. Дружеството е единствен за територията на Република България Обществен доставчик на природен газ.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетика, дейността обществена доставка на природен газ в Република България подлежи на лицензиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Чл. 43, ал. 1, т. 3 от същия закон гласи, че на територията на страната се издава само една лицензия за обществена доставка на природен газ.

С Решение на ДКЕВР № Р-046 от 29.11.2006 г., на Булгаргаз” ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14/29.11.2006 г., за срок от 35 години. През периода на действие на лицензията „Булгаргаз” ЕАД осъществява правата и изпълнява задълженията:

Резултати

Доставените количества пророден газ в страната през 2011г. в сравнение с 2010г. са по-големи с 17.21%

83.6% от доставения природен газ в страната през 2011г. е от внос.

13.7% от доставения природен газ в страната през 2011г. е от местен добив.