НОВИНИ

11.12.2007

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД на всеки три месеца изготвя разчети за крайната продажна цена на газа, които представя в ДКЕВР за утвърждаване.

Разчетите се основават на пазарен принцип, отчитащ промените в стойността на алтернативните петролни продукти на международните пазари спрямо предходния период. Данните, влияещи върху направеното от "Булгаргаз" ЕАД предложение, бележат следните изменения:

>        увеличение цената на мазут (1 % съдържание на сяра) с $ 217.94 или 79.41 %;

>        увеличение цената на мазут (3,5 % съдържание на сяра) с $ 192.52 или – 71.05 %;

>        увеличение цената на газьол с $ 292.65 или – 53.70 %.

Под внимание се взима и осреднения курс на щатския долар към българския лев, който за последния период се е понижил със 7.66 %.

В резултат от прилагането в разчетите на тези пазарни параметри, "Булгаргаз" ЕАД
предлага на ДКЕВР да утвърди продажна цена за първо тримесечие на 2008 г.               (от 1 януари до 31 март 2008 г.) в размер на 416.89 лв. за 1000 куб. м без ДДС.

Увеличението от 67.93 лв. за 1000 куб. м (19.47 %) в сравнение с предишното тримесечие е в резултат основно на ръста на цените на петролните продукти на международните пазари за последните месеци (до пикови нива на петрола от
99,6 долара за барел), които водят до увеличение на цената на природния газ в цяла Европа.

"Булгаргаз" ЕАД, отчитайки социалната си отговорност като обществен доставчик на природен газ, взе решение в цената на природния газ за I-во тримесечие на 2008 г. да начисли надценка в размер на 0.5 % (1.98 лв. на 1000 куб. м) върху цената на входа на газопреносната мрежа, вместо предвидените от чл. 17 на Наредбата за регулиране на цените на природния газ 3 %, което представлява 11.86 лв. за 1000 куб. м. Това позволява увеличението на цената за I-во тримесечие на 2008 г., спрямо утвърдената от ДКЕВР за IV-то тримесечие на 2007 г. (348.96 лв. за 1000 куб. м), да бъде                        сведено до 19.47 %. Фактическото увеличение за клиентите на “Булгаргаз” ЕАД (спрямо прилаганата през ІV-то трим. на 2007 г. цена - 332.30 лв. за 1000 куб. м.), е
 84.59 лв.
за 1000 куб. м.  или 25.46 %.

 

 

10.12.2007 г.                                                           “БУЛГАРГАЗ” ЕАД