Относно: Прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2019 г.

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Хо ... виж повече

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14.12.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиления медиен интерес, относно предприетите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД действия за събиране на вземанията, дружеството предоставя следната информация:

Съгласно издадената лицензия „Булгаргаз” ЕАД е длъжно да осигурява доставките на природен газ на всички свои клиенти.

По силата на Договора за доставка на природен газ, сключен с клиентите, “Булгаргаз” ЕАД доставя природен газ, срещу тяхното задължение да приемат и заплащат газа.

„Булгаргаз“ ЕАД е коректен партньор и стриктно изпълнява своите задължения, като осигурява непрекъсната доставка на природен газ за страната.

Топлофикационните дружества, клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД съставят над 35% от потреблението на природен газ в страната. Заплащането в срок и пълен размер на задълженията им оказва пряко влияние както върху паричния поток на “Булгаргаз” ЕАД, така и върху финансовата му стабилност.

За съжаление някои клиенти не изпълняват задълженията си, свързани със заплащане на дължимите суми в договорените срокове. В резултат на това и в нарушение на клаузите на Договора, те увеличават просрочените си задължения.

Такъв е случаят с топлофикационните дружества на Плевен (34 млн. лева), Бургас (11 млн. лева ) и Враца (8 млн. лева). Трите дружества имат общо задължение от 53 млн. лева., като само за периода м. юли - м. декември 2018г. задълженията им са се увеличили с 25 млн. лева.

„Булгаргаз“ ЕАД многократно отправяше писмени предупреждения към длъжниците за нарастващите задължения, както и че следва да предприемат незабавни действия за погасяването им. Предложено им беше да подпишат тристранни споразумения с „Булгаргаз“ ЕАД и техните търговци на електроенергия, съгласно което, всички приходи от продажбата на електроенергия да бъдат превеждани по сметките на „Булгаргаз“ ЕАД. Също така „Булгаргаз“ ЕАД изрази готовност за сключване на споразумение за разсрочване на останалите задължения, срещу предоставяне от тяхна страна на финансово обезпечение за пълния размер на разсрочената сума. Длъжниците бяха писмено информирани, че следва да заплатят 25 млн. лева до 19.12.2018г.

До настоящия момент няма постъпил отговор.

В тази връзка, за да защити своя интерес, интересът на клиентите си, и този на клиентите на задлъжнелите дружества, „Булгаргаз“ ЕАД поиска от съда издаване на обезпечителни заповеди за запор на банковите сметки на длъжниците.

Отново подчертаваме, че „Булгаргаз“ ЕАД няма да преустановява доставката на природен газ за топлофикационните дружества.

„Булгаргаз“ ЕАД е предприело действия за събиране на вземания и от други длъжници.

„Булгаргаз“ ЕАД доставя природен газ не само на тези топлофикационни дружества, но и на газоразпределителни дружества, големи индустриални потребители от химическата промишленост, енергетиката, металургията, стъкларската промишленост, които формират голяма част от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Предвид това, погасяването на задълженията за доставен газ е гаранция, както за осигуряване на текущото потребление на самите дружества, така и на всички други клиенти в страната и ще гарантира спокойна зима.

Въпреки трудностите, които среща, „Булгаргаз“ ЕАД заплаща своите задължения, както за доставката на газа, така и задълженията си към Операторите за капацитет и пренос, към НАП, Агенция “Митници” и всички доставчици.

От началото на 2015г. „Булгаргаз“ ЕАД няма просрочени задължения за доставка. Също така са изплатени всички останали просрочени задължения.

Компанията прави всичко необходимо, за да гарантира сигурни и непрекъснати доставки за клиентите в страната.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече