Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материален актив, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД

23.05.2022

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както следва:

 

1. Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег. № СА 7579 НТ;

2. Лек автомобил “Фолксваге”н, модел “Джета”, с рег. № СА 8198 НТ;

3. Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Джета”, с рег. № СА 8199 НТ.      

 

Първоначалната тръжна продажна цена на автомобилите и стъпка на наддаване:

 

4.1. Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег. № СА 7579 НТ – 5 900,00 лв. без ДДС;

4.2. Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Джета”, с рег. № СА 8198 НТ – 5 200,00 лв. без ДДС;

4.3. Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Джета”, с рег. № СА 8199 НТ – 4 700,00 лв. без ДДС.

 

Стъпките на наддаване на търга с явно наддаване са:

 

  • Позиция 4.1 – 50,00 лв.;
  • Позиция 4.2 – 50,00 лв.;
  • Позиция 4.3 – 50,00 лв.

 

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се начислява върху достигнатата на търга най - висока цена.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 

Вид на търга: Търг с явно наддаване.

 

Начин и срок на плащане на цената.

Цената по сделката е достигнатата на търга най - висока цена и начисления върху нея ДДС.

Кандидатът спечелил търга внася достигната на търга най - висока цена и начисления върху нея ДДС в  срок до 5 (пет) работни дни от датата на провеждане на процедурата по наддаването по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация.

 

Ред за получаване на тръжната документация.

Тръжната документация може да се получи в деловодството на дружеството, гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 47, партер от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. всеки работен ден до 07.06.2022 г. включително или като се изтегли от сайта на дружеството: https://www.bulgargaz.bg.

Кандидатите, желаещи да участват в търга следва да са подали заявление за участие съгласно изискванията на тръжната документация.

Условия за оглед.

Огледът на автомобилите може да се извърши след предварително уговорен час с координатора на търга.

Лице за контакт: Сергей Войнов, телефон: 0889 123 686.

 

 

Краен срок за приемане на заявленията за участие.

Документите за участие в търга, съгласно тръжната документация, се приемат в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на „Булгаргаз“ ЕАД, ул. „Петър Парчевич“ № 47, гр. София 1000, партер до 10 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

 

Дата, място и час на провеждане на търга.

Търгът ще с проведе на 08.06.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на „Булгаргаз“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 47.

В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, като участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

 

Ден, място и час на повторно провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно при същите условия на 22.06.2022 г. от 14:00 часа в сградата на „Булгаргаз“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 47.

Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 10 часа на деня предхождащ деня на провеждане на търга.

1. Тръжна документация

2. Заповед

3.Обявление

4. Условие за участие

5. Приложение 1 - Списък на автомобилите.

6. Приложение 2 - Данни за автомобилите.

7. Приложение 3 - Заявление за участие.

8. Приложение 4 - Декларация.

9. Приложение 5 - Образец на договор.

10. Приложение 5 - Образец на договор.

11. Приложение 5 - Образец на договор.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече