„Булгаргаз“ ЕАД  очаква цената за м. октомври, по която ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да е с близо 5% по-ниска от утвърдената за м. с ... виж повече

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на доставките и търговията с втечнен природен газ в региона, беше подписан в Будапеща, Унгария между „Булгаргаз“ ЕАД и унгарската държавна компания MVM CEEnergy ... виж повече

ДО КЛИЕНТИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Във връзка с изпълнение на задълженията ни, произтичащи от лицензията за обществена доставка на природен газ, с настоящото Ви уведомяваме, че “Булгаргаз” ЕАД приема предварителни заявки за доставка на природен газ. За целта, приложено Ви представяме форма на предварителна ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Предложената от “Булгар ... виж повече

Проект на Договор за доставка на природен газ, предназначен за клиенти на “Булгаргаз” ЕАД

Уважаеми Клиенти,

Във връзка със задълженията на “Булгаргаз” ЕАД като обществен доставчик на природен газ, произтичащи от Закона за енергетика, подзаконовите нормативните актове по прилагането му, издадената лицензия на дружеството и обстоятелството, че същото предоставя услуга от общес ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
   ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-15/28.06.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 юли 2012 г ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече