Български Енергиен Холдинг и дъщерните му дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз получиха Решението на Европейската комисия по Дело АТ.39849, БЕХ Газ. Дружествата изразяват съжаление, че Комисията е решила да пристъпи к ... виж повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиления медиен интерес, относно предприетите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД действия за събиране на вземанията, дружеството предоставя следната информация:

виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23.01.2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2017 г. на "Булгаргаз" ЕАД беше връчено Запорно съобщение от ЧСИ за налагане на обезпечителна мярка, с което се налага запор върху вземанията на "Петрокелтик" ООД, произтичащи от сключения с "Булгаргаз" ЕАД Договор за покупко-продажба на природен газ до размера на бъдещите искове, които ще бъдат заведени срещу добивното предприятие от търговец на природен газ.

Със същото съобщение на основание разпоредби от Гражданско-процесуален кодекс на "Булгаргаз" ЕАД се забранява да предава запорираните от частния съдебен изпълнител суми на длъжника "Петрокелтик" ООД. От деня на получаване на Запорното съобщение за "Булгаргаз" ЕАД възникна задължението на пазач, спрямо дължимите на "Петрокелтик" ООД суми по Договора за покупко-продажба на природен газ.

В тази връзка "Петрокелтик" ООД уведоми "Булгаргаз" ЕАД, че вземанията му по Договора за покупко-продажба на природен газ с настъпил падеж след 02.11.2017 г. до размера на бъдеща искова претенция на търговеца на природен газ са предмет на запора. Със същото писмо добивното предприятие отправя молба към "Булгаргаз" ЕАД предстоящите плащания по фактури за доставка да не бъдат плащани на "Петрокелтик" ООД, "а да бъдат задържани по сметка на "Булгаргаз" ЕАД до друго нареждане от страна на съдебен изпълнител, съответно вдигане на запора, поради отпадане на основанието за блокиране на сумата". От начало на месец ноември 2017 г. доставките на природен газ за "Булгаргаз" ЕАД от "Петрокелтик" ООД са преустановени.

На 05.01.2018 г. на "Булгаргаз" ЕАД бeше връчена нотариална покана от името на Уърлдвю И Ейч Ес Интернешанъл Мастър Фънд, Уърлдвю Икономик Риковери Фънд и Плутос Ейджънси ЛЛС, дружества регистрирани на Каймановите острови, в качеството им на заложни кредитори на Петрокелтик. С нотариалната покана беше поискано "Булгаргаз" ЕАД да извърши плащане по банковата сметка на посочен депозитар. Размерът на сумата представлява вземане на Петрокелтик от "Булгаргаз" ЕАД по Договор за покупко-продажба на природен газ, сключен между "Петрокелтик" ООД и "Булгаргаз" ЕАД, и върху което е вписан особен залог по закона за особените залози.

Към настоящия момент в "Булгаргаз" ЕАД не е постъпила информация за отпадане на основанието за вдигане на запора върху вземанията на "Петрокелтик" ООД.

Позицията на "Булгаргаз" ЕАД е, че се касае за спор между местни търговски дружества и компетентен за неговото разрешаване е българският съд, съгласно действащото в страната законодателство. С оглед на това считаме, че изнесената в пресата информация би могла да създаде излишно напрежение, свързано със сигурността и непрекъснатостта на доставките за страната.

Отдел "Международно сътрудничество и връзки с обществеността"


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече