ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            Относно: Предложение за цена на природния газ за І-во тримесечие на 2020 г.

           

            В съответствие с изискванията и услов ... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 16.12.2019 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

02.04.2019

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

На проведения търг бяха получени оферти от три компании – DEPА S.A. - държавната газова компания на Гърция, "Дексиа България" ООД - българска компания, търговец на природен газ и KOLMAR NL B.V. – холандска компания, специализирана в търговията с петролни продукти и втечнен природен газ.

Подадените оферти и ценовите предложения бяха отворени в присъствието на представители на участниците в процедурата и на нотариус.

Предложените цени и на трите компании бяха по-ниски от доставната цена по дългосрочния договор с основния доставчик за второто тримесечие на 2019 г.

Комисията направи оценка на ценовите предложения и изготви протокол, който беше нотариално заверен.

Класирането на ценовите предложения е както следва:

ПЪРВО МЯСТО: DEPА S.A., Гърция – с посочен в офертата произход на газа вътрешната система на Гърция;

ВТОРО МЯСТО: "Дексиа България" ООД, България, – с посочен в офертата произход на газа: Втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция;

ТРЕТО МЯСТО: KOLMAR NL B.V., Холандия - с посочен в офертата произход на газа: Втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция;

"Булгаргаз" ЕАД ще сключи договор за доставка с класирания на ПЪРВО МЯСТО участник - DEPА S.A., предложил най-ниската цена за доставка.

Българските потребители на природен газ ще се възползват от новата по-ниска доставна цена през есенно-зимния период на 2019-2020 г., когато закупените на търга и съхранени количества в размер на 1 532 000 MWh ще бъдат доставени на крайните клиенти – както битовите потребители в страната, така и българската индустрия.

Това е първата тръжна процедура, която "Булгаргаз" ЕАД обявява за покупка на природен газ. Проведеният търг беше открит, прозрачен, с ясно разписани и конкретни изисквания към участниците. Възможност за участие имаха всички търговци, утвърдени в световен мащаб на пазара на природен газ, включително и в региона на Югоизточна Европа. Беше проявен изключителен интерес от страна на много търговци, осъществяващи своята дейност или навлизащи на пазара на природен газ в региона.

Търгът се проведе в резултат на извършен от "Булгаргаз" ЕАД подробен анализ на спот пазара на природен газ в Европа през 2019 г. и на традиционните дългосрочни, петролно индексирани договори в Западна Европа, който показа че са налице условия и възможности за доставки в България на по-ниски цени от действащите в страната.

За първи път през последните две години, от началото на 2019 г., спот цените бележат рекорден спад и достигат нива, по-ниски от цената по дългосрочния договор на "Булгаргаз" ЕАД.

Основните фактори в този период са следните:

  • Сравнително топлата зима в Западна Европа, което се отрази в спад на търсенето на природен газ;
  • Рекордно високите нива на запасите на природен газ в газохранилищата в Европа;
  • Значителни количества LNG, подадени към системите на страните в Западна Европа, в резултат на излишъци на азиатския пазар.

Тази информация беше отчетена в анализа, както и прогнозата за цените за следващите няколко месеца и беше взето решение за провеждането на открита процедура за закупуване на природен газ.

Беше преценено, че количествата, обявени в тръжната процедура ще бъдат съхранени в газохранилището "Чирен", в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент 994/2010 г. на ЕС.

За точка на доставка беше определена Виртуална Търговска Точка (ВТТ), за да се даде възможност газът да бъде доставян от всички възможни съседни страни и газови връзки. Освен това, разходите за капацитет на входна точка България и разходите за пренос до ВТТ са за сметка на търговците, участвали в търга.

При провеждане на процедурата бяха съобразени техническите възможности за внос на природен газ, които се предоставят от Операторите на преносните мрежи на България и съседните страни.

Дружеството продължава внимателно да следи динамиката на цените на природния газ, търгуван както на борсите, така и по традиционните дългосрочни договори в Западна Европа и региона, с оглед предприемане на своевременни действия, които биха намалили цената на газа за българския битов потребител и индустрия.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече