Относно: Възстановяване на суми на клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД по Договори за доставка на природен газ за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г.

           

 

Уважаеми Клиенти,

На ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            Относно: Предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. юни 2020 г.

           

            В съответствие с и ... виж повече

Начин на образуване на продажната цена на природния газ

18.12.2019

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Начин на образуване на продажната цена на природния газ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с постъпили въпроси относно начина на образуване на продажната цена на природния газ, доставян на регулиран пазар, на организиран борсов пазар - по Програмата за освобождаване на природен газ и на клиенти, с които „Булгаргаз“ ЕАД има сключени договори за 2020 г., и които от 01.01.2020 г. не попадат в кръга от лица по чл. 30, ал. 1 т. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ),  „Булгаргаз“ ЕАД предоставя следната информация:

С изменението на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, внесено със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн. в ДВ, бр. 79 от 2019 г., съществено се стеснява кръгът на лицата, на които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на регулирана цена. Промяната влиза в сила от 01.01.2020 г., като „Булгаргаз“ ЕАД, в качеството си на обществен доставчик, ще продава природен газ по регулирани цени само на:

  1. крайните снабдители на природен газ;
  2. лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От регулирания пазар отпадат всички останали пряко присъединени към газопреносната мрежа клиенти.

За 2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД, като обществен доставчик, има сключени договори за доставка на природен газ на регулирани цени на клиенти, присъединени към газопреносна мрежа, които не са лицензианти за дейности по производство и пренос на топлинна енергия или съответно крайни снабдители (“Договори“). Договорите са сключени няколко месеца преди влизането в сила на ЗИД на ЗЕ.

Принципното положение, съгласно българското право е, че законите, включително техните изменения и допълнения, нямат обратно действие, т.е. действат само занапред. Липсата на изричен текст в преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕ, касаещ вече сключените договори с клиенти, които след влизане в сила на ЗИД на ЗЕ, не попадат в кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗЕ, обуславя извода, че тези договори запазват своето действие и занапред.

Същевременно, позоваването в тях на цената, определяна в съответствие с действащите нормативни актове, става неотносимо, тъй като считано от 01.01.2020 г., ЗЕ не предвижда компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на цена по тези договори.

С оглед настъпилите нови обстоятелства от обективен характер (промяна на законодателството), е необходимо заварените договори, сключени с клиентите, които не попадат в кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, да бъдат приведени в съответствие с новите разпоредби на закона, като страните договорят свободно цената, по която ще се извършват доставките от 01.01.2020 г.

Допустимо е цената да е определяема, включително чрез рефериране към предлаганата от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена за обществена доставка.

С оглед осигуряване на равнопоставеност между клиентите на дружеството, „Булгаргаз“ ЕАД счита, че следва да приложи единен подход при образуване на цените, по които доставя природен газ на регулирания пазар и съответно цените по Договорите, които първоначално са сключени при условията на регулирани цени, а след влизането в сила на ЗИД ЗЕ следва да се изпълняват при свободно договорени цени.

За да се осигури плавен преход и в максимална степен да бъдат защитени интересите на двете страни, „Булгаргаз“ ЕАД предложи на своите клиенти образуването на продажните цени по Договорите да се извърши съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (Наредба/та).

По отношение на доставката на природен газ на организирания борсов пазар по Програмата за освобождаване на природен газ, „Булгаргаз“ ЕАД прилага условията на Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, одобрено от КЕВР на 29.11.2019 г.

Видно е от таблицата по-долу, че ценообразуващите елементи, регламентирани с Наредбата, които се прилагат при формиране на цените на различните доставки, са изключително близки, като се отчита действието на специалните норми, относими към всяка от доставките:

Приложеният от „Булгаргаз“ ЕАД подход гарантира обективното и прозрачно образуване на цената, отчитайки себестойността на доставяния природен газ.

Във връзка гореизложеното, „Булгаргаз” ЕАД изпрати до всички Клиенти, с които Дружеството има сключени Договори за доставка през 2020 г., и които от 01.01.2020 г. не попадат в кръга от лица по чл. 30, ал. 1 т. 7 от Закона за енергетиката, Уведомления с приложено Допълнително споразумение № 2 към съответния Договор.

„Булгаргаз” ЕАД предложи изменение на условията на Договора, регламентиращи цената на доставяния природен газ, а именно:

Стойността на доставения природен газ да се заплаща от Клиента по цени, определени за 1 Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно регулиране, по която Доставчикът да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицe, на кoeто е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената от Доставчика цена по предходното изречение се формира съгласно условията на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Доставчикът публикува така формираната цена на интернет страницата си.

Цената на природния газ се определя в лева за 1 Мегаватчас (MWh).

За първото тримесечие на 2020 г., предложената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цена, е в размер на 44,04 лв., без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

„Булгаргаз“ ЕАД възнамерява да публикува предложената за утвърждаване цена в срок от 20 дни преди началото на всяко следващо тримесечие.

Уведомлението за промяна на условията на Договора и Допълнителното споразумение № 2 към Договора, са публикувани на интернет страницата на „Булгаргаз“ ЕАД.

 

Ръководството на „Булгаргаз“  ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече