Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. януари, февруари и март на 2020 г.

Съгласно § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД ЗЕ, ДВ, бр. 38 от ... виж повече

Относно: Възстановяване на суми на клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД по Договори за доставка на природен газ за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г.

           

 

Уважаеми дами и господа,

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.04.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

            Относно: Предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. април 2020 г.

           

В съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, депозира в КЕВР на 11.03.2020 г. заявление за утвърждаване цена на природния газ за м. април 2020 г., в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

Предложената в заявлението от 11.03.2020 г. цена, както е посочено в приложените документи към него, е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти, поради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението.

В доклада на работната група на КЕВР, публикуван на интернет страницата на Регулатора, относно заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за м. април 2020 г., се съдържа предложение при утвърждаването на цената за м. април 2020 г.,  същата да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 31.03.2020 г.

В допълнение към това предложение, на 30.03.2020 г. в „Булгаргаз“ ЕАД беше получено писмо от Регулатора, с искане за предоставяне на отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД – 11.03.2020 г. не са били известни.

В тази връзка, на 01.04.2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД изготви и внесе ново заявление за утвърждаване цена на природния газ за м. април на 2020 г., с включени исканите от КЕВР отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 31.03.2020 г.

Предложената за утвърждаване със заявлението от 01.04.2020 г. цена, е в размер 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г., е по-ниска с 42,78% или с 18,84 лв./MWh.

 

01.04.2020 г.

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече