В съответствие с изискванията на чл.36 а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. март на 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на ... виж повече

Договор за доставка по Програма за освобождаване на газ за 2021 г.

20.11.2020

Д О Г О В О Р  №……

за покупко-продажба на природен газ по програма за освобождаване на количества

 

Днес ………………….. г. в гр. София между:

 

1. “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175203485, представлявано от …………………………….. - Изпълнителен директор, по-долу за краткост наричано “Продавач”,

и

2. “……………………………………….” ………, с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: “………………………….” № …., представлявано от ……..………………..

......................... - ............................................., по-долу за краткост наричано “Купувач”

 

Продавачът и Купувачът, наричани също така поотделно “Страна/Страната”, а заедно “Страни/Страните”, сключиха настоящия договор („Договор“), за следното:

 

  1. ДЕФИНИЦИИ

В настоящия Договор, изброените по-долу дефиниции, имат следното значение:

„Бар“ - мерна единица за налягане извън системата СИ, равняваща се на 100 000 Ра.

„Горна граница на топлина на изгаряне“ - количеството топлина, отделена при пълното изгаряне при константна температура 298.15 К (25°C) на един кубичен метър природен газ, измерен при стандартни условия 293.15 К (20°C), като цялата вода, която се формира при горенето кондензира при референтната температура. Изразява се в kWh;

„Газопреносна мрежа“ – система, състояща се предимно от газопроводи с високо налягане (над 16 бара) и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен газ;

„Месец“ - период от време, започващ в 0700 часа на първия ден от даден календарен месец и приключващ в 0700 часа на първия ден от следващия календарен месец;

“Природен газ” или “Газ”, представлява смес от въглеводороди (състояща се главно от метан) и негорими компоненти, намиращи се в газообразно състояние и обработена за транспортиране по газопровод;

“Мегават час” или “MWh” означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно натоварване от един (1) MWh за време един (1) час;

“Оператор на газопреносната мрежа” означава лице - оператор на газопреносна мрежа, което осъществява пренос на природен газ по газопреносна мрежа и отговаря за нейната експлоатация, поддръжка и развитие на дадена територия и взаимосвързаните ѝ с други мрежи;

“Ден” означава периодът от време, състоящ се от 24 (двадесет и четири) последователни часа от 07:00 ч. на всеки календарен ден, до 07:00 ч. на следващия календарен ден, местно българско време в Пункта на доставка;

“Пункт на доставка” означава мястото, в което правото на собственост и риска от загуби/влошаването на качествените характеристики на природния газ, доставян по този Договор, се прехвърлят от Продавача на Купувача. За всяка конкретна доставка на природен газ, Пунктът на доставка е виртуална търговска точка (ВТТ) на …………….

„Програма за освобождаване на количества“ означава програмата по чл.176а, ал.1 от Закона за енергетиката

„GRP сегмент“  означава отделен пазарен сегмент на организирания борсов пазар на природен газ, на който се търгуват количествата природен газ по Програмата за освобождаване на количества;

„Оператор“ означава сертифициран по реда на Закона за енергетиката оператор на газопреносна мрежа, притежател на лицензия за пренос на природен газ, издадена от КЕВР;

„ГМТП“ – газопреносна мрежа за транзитен пренос;

„НГПМ“ – национална газопреносна мрежа;

„Споразумение за изпълнение“ означава споразумението по чл. 176а, ал.2 от Закона за енергетиката.

„Виртуална търговска точка (ВТТ)“ е нефизическа точка, чрез която регистрираните ползватели на виртуалната точка могат да прехвърлят помежду си собствеността на природния газ

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ПУНКТ НА ПРЕДАВАНЕ – ПРИЕМАНЕ

2.1. Продавачът се задължава да доставя и продава на Купувача в договорената точка на доставка количества природен газ, съобразно договореното по програми, неразделна част от този Договор, срещу задължението на Купувача да приема и заплаща природния газ по реда и при условията на Договора.

2.2. Пункт на предаване-приемане –  ВТТ на …………… наричан „Пункт на доставка“.

 

  1. СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване и действа до 0700 часа на ……………….г.

 

  1. ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА

4.1. При подписването на Договора, страните съгласуват Програма за доставка на природен газ (Приложение №2) на Пункта на доставка, съгласно потвърдените количества от проведените търгове, която съдържа:

- количествата природен газ, които се ще се доставят по месеци за съответния период (MWh);

- дневното договорено количество (ДДК) за всеки месец, което се определя като количеството природен газ за доставка се раздели на броя на дните в съответния месец, закръглено до третия знак. В случай, че полученото ДДК, умножено по броя на дните в съответния месец не съответства с договореното месечно количество, се извършва корекция на ДДК в последния ден от месеца;

4.2. Програмата за доставка трябва да съответства на условията, при които Купувачът е закупил природен газ (количество, начин на доставка, срокове и др.) на GRP сегмента, съгласно полученото потвърждение от GRP сегмент на търговската платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, след провеждането на съответния търг.

4.3. Продавачът не е длъжен да осигурява на Купувача количество газ, което надвишава ДДК по т. 4.1.

4.4. С цел гарантиране сигурността на доставките за страната, продуктите от търговете предназначени за покупка от крайни снабдители и/или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, Купувачът декларира изходната/изходните точка/точки от газопреносната система, за която са предназначени закупените количества, съгласно Приложение №4.

4.5. При провеждане на последващи търгове между страните по договора се сключва допълнително споразумение, ведно с нова Програма за доставка на природен газ, отговаряща на закупените на търга количества, съгласно изискванията на т. 4.1.

 

  1. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК. ЗАЯВЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ГАЗА

5.1. Предаването на природния газ от Продавача и приемането му от Купувача се извършва в Пункта на доставка.

5.2. Счита се, че природният газ е приет от Купувача и собствеността и рискът от случайното погиване на природния газ се прехвърлят от Продавача на Купувача в Пункта на доставка.

5.3. Определянето на доставения по този Договор природен газ се осъществява на база на съгласуваните програми по т. 4.1 и е задължителен за страните, освен в случаите на т. 7.11 от Договора.

5.4. Количеството природен газ, доставено на Купувача през съответния месец, се отразява в месечен акт (Приложение № 3). Месечният акт съдържа информация за съгласувани, доставени и неприети по т. 7.4 количества природен газ.

5.5. Продавачът съставя месечния акт и го изпраща по електронна поща или факс на Купувача в срок до 5 (пет) работни дни, след потвърждаване на търговските данни от Оператора за Пункта на доставка.

5.6. Купувачът не може да предлага изменение на количествата съгласувани по т. 4.1. от Договора на годишна, месечна или дневна база.

5.7. Продавачът и Купувачът подават уведомление за сделка по смисъла на Правилата за балансиране на пазара на природен газ (Сделка/та) в Пункта на доставка към Оператора на газопреносната мрежа за съответния период, съгласно количествата и периода на доставка по т. 4.1 от Договора.

 

  1. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Цената на природния газ, се определя съгласно условията на Закона за енергетиката и Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, в лева за 1 Мегаватчас (MWh).

6.2. Продавачът не начислява акциз на Пункта на доставка.

6.3. Продавачът предоставя на Купувача фактури и кредитни известия, чрез електронна поща, която информация е посочена в т. 8.2 от Договора. В случай, че срокът за издаване изтича в неработен ден, фактурите се издават и предоставят в първия последващ работен ден.

6.4. Купувачът заплаща стойността на  издадените фактури по един от начините, посочени в т. 6.11., съответно т. 6.12.

6.5. В случай, че не по-късно от 10 (десет) работни дни, преди началото на месеца на доставка, Купувачът предостави банкова гаранция или депозит на Продавача, Купувачът ще извършва плащания по т. 6.11. При липса на такива в посочения срок, се приема, че Купувачът ще извършва плащанията по реда на т. 6.12.

6.6. Плащането се извършва чрез банков превод по банковата сметка посочена в т. 8.2. от Договора. Банковата сметка може да бъде променена при изрично съгласие на двете страни по Договора. При плащане в щатски долари, се използва валутният курс, обявен от Българска народна банка, и валиден за предходния работен ден.

6.7. Когато в платежното нареждане не е посочена конкретна фактура, погасяването на задълженията на Купувача се извършва по реда на чл. 76, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

6.8. Когато в платежното нареждане е посочена конкретна фактура, с получения превод се погасява първо главницата по тази фактура, а след това с остатъка се намалява размерът на неустойката.

6.9. В случай, че падеж по фактура или друг първичен документ по т. 6.11, съответно т. 6.12 е в неработен ден, падежът на документа се измества на първия работен ден след предвидения по т. 6.11, съответно т. 6.12.  За   дата   на   извършване на плащанията се приема датата на заверяване на банковата сметка на Продавача.

6.10. В случай, че заверяването на банковата сметка на Продавача с дължимата сума не е извършено в уговорените срокове, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на законната лихва върху неиздължената в срок сума за целия период на забавата, включително и деня на окончателното плащане.

 

6.11. Плащане с предоставено обезпечение

6.11.1.  За гарантиране плащанията по Договора,  Купувачът предоставя  обезпечение,  в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по банкова сметка на Продавача;

Внасянето на сумите по депозита се извършва в лева и се удостоверява със заверяването на банковата сметка на Продавача. В платежното нареждане като основание се записва „Депозит, обезпечаващ плащанията по Договор № ……“

Продавачът не дължи на Купувача лихви за времето, през което сумата по депозита е престояла при него, нито каквито и да е допълнителни плащания на такси, разноски и други, свързани с предоставения депозит.

б) банкова гаранция, открита в полза на Продавача, по образец съгласно Приложение № 1;

            в) друга форма за ликвидно обезпечение на плащанията, договорена между страните;

Купувачът предоставя гаранцията или депозита на Продавача не по-късно от 10 (десет) работни дни преди началото на месеца на доставка, със срок на действие 30 (тридесет) дни след изтичане на последния месец на доставка.

6.11.2. Сумата на банковата гаранция или депозита следва  да  покрива  стойността  на  най-голямата месечна доставка на природен газ, в съответствие с програмата за доставка (Приложение № 2), умножена по цената, предложена от Купувача на съответния, с включен ДДС. Сумата на банковата гаранция се актуализира при закупени количества природен газ на последващи търгове през съответната година.

6.11.3. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безусловно плащане в срок до 5 (пет) работни дни при първо писмено искане от страна на Продавача, в случай  че Купувачът не е изплатил дължимите суми, в това число договорни неустойки и обезщетения в съответствие с настоящия Договор.

6.11.4. При усвояване на банковата гаранция/депозита, изцяло или на части, Купувачът се задължава да представи нова банкова гаранция/депозит или да възстанови действащата банкова гаранция/депозит до пълния размер, при условията на т. 6.11.1. и 6.11.2., в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на усвояването.

След писмено искане на Купувача, Страните може да договорят изцяло или частично възстановяване на депозита, при условието на т. 6.11.2.

6.11.5. Разходите по откриването на банковата гаранция/депозита, по тяхното подновяване и усвояване са за сметка на Купувача. Всички разходи направени от Продавача във връзка с усвояване на банковата гаранция се фактурират отделно и заплащат от Купувача.   

6.11.6. В срок до 9-то число на месеца, следващ месеца на доставка, Продавачът издава на Купувача фактура за стойността на доставения природен газ.

6.11.7. Купувачът заплаща стойността на издадената фактура по т. 6.11.6 до 12-то число на месеца, следващ месеца на доставка.

6.11.8. В случай, че Купувачът не е заплатил дължимите суми до 12-то число на месеца, Продавачът пристъпва към усвояване на банковата гаранция или депозита, до размера на дължимите суми.

6.11.9. За периода от дата на падежа на дължимите суми до заверяване на сметката на Продавача от банката-издател, Купувачът дължи неустойка за забава, съгласно условията на Договора.

 

6.12. Плащане без предоставено обезпечение

6.12.1. В срок до 5-то число на месеца на доставка, Продавачът издава на Купувача фактура за стойността на съгласуваните количества природен газ в съответствие с Приложение № 2;

Купувачът заплаща стойността на фактурата по т. 6.12.1, не по-късно от 12-то число на съответния месец на доставка. Заплащането на фактурираната сума в пълен размер и в договорения срок е условие за продължаване на доставката.

6.12.2. В срок до 9-то число на месеца, следващ месеца на доставка, Продавачът издава на Купувача, кредитно известие за количествата природен газ по т. 7.3. и т. 7.4. Стойността на фактурата се заплаща от Купувача до 12-то число на месеца, следващ месеца на доставка.

 

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

7.1. Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срока му на действие;

б) при анулиране на Сделката в Пункта на доставка от страна на Купувача.

в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната страна отправя писмена покана до неизправната страна, да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в дадения срок, ще счита Договора за развален. Развалянето има действие занапред.

7.2. Всяка от страните има право да прекрати Договора едностранно с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, в случай че не бъде постигнато съгласие между страните и не бъде подписано допълнителното споразумение, предложено от Продавача по т. 8.4. В този случай, Договорът се прекратява, считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който изтича срокът на предизвестието.

7.3. Продавачът не носи отговорност пред Купувача за недоставените количества природен газ, вследствие на:

- преустановяване на доставките на природен газ по реда и при условията, определени с Договора;

- ограничаване или преустановяване доставките на природен газ, поради независещи от Продавача обстоятелства, настъпили извън територията на Република България;

- въведен ограничителен режим;

- временно ограничаване или прекъсване на снабдяването с природен газ от страна на Оператора.

7.4. При пълно неприемане на ДДК, включително и при анулиране на заявка за пренос или Сделката от Купувача, за всеки един ден на неприемане на ДДК през съответния месец на доставка, Купувачът заплаща на Продавача допълнително 20% от цената на неприетото количество газ.

7.5. Сумите, дължими по т. 7.4 се изчисляват на база на месечния акт.

7.6. За сумите, дължими от Купувача по т. 7.5 се издава уведомление за допълнително плащане (УДП). Издаването и заплащането на УДП се извършва в сроковете по 6.11 и 6.12 от настоящия Договор.

7.7. При забава на дължимите суми по т. 7.6, Купувачът дължи законна лихва за всеки просрочен ден.

7.8. Продавачът има право с 5 (пет) дневно писмено предизвестие да прекрати Договора, при условие, че Купувачът е забавил плащането на дължима сума повече от 7 (седем) дни.

7.9. Купувачът има право да прекрати Договора за доставка на природен газ незабавно, в случай на откриване на производство по несъстоятелност, при обявяването му в несъстоятелност или при ликвидация на Продавача.

7.10. След прекратяване действието на Договора, клаузите му ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на страните, настъпили преди датата на прекратяването, както и до окончателното решаване на всички спорове и разногласия между страните, възникнали през периода на неговото действие.

7.11. При забава в плащането на дължима сума или непредставяне на банкова гаранция/депозит при условията на настоящия Договор, Продавачът има право да преустанови доставката на природен газ до Пункта на доставка.

7.12. За предприемане на мерките по т. 7.11, Продавачът уведомява Купувача най-малко 48 (четиридесет и осем) часа преди датата на въвеждането им.

7.13. В случаите по т. 7.11, Продавачът възстановява доставката на природен газ в срок до 1 (един) работен ден, след заплащане на дължимите суми.

 

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

8.1. Всички спорове при изпълнението на Договора, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, страните трябва да решат чрез преговори. При невъзможност за разрешаване на споровете чрез преговори, те подлежат на разглеждане и решаване от компетентния български съд в гр. София.

8.2. Лицата за контакт и за кореспонденция между страните са:

За „Булгаргаз“ ЕАД:

Адрес: гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 47, п.к. 1000

Тел: +359 2 935 89 87

Факс: +359 2 925 03 94

Банкова сметка: ………………………………………….

Банкова сметка (за депозит): …..……………………….

e-mail: infogaz@bulgargaz.bg

 

За „……………………..………..“ ………

Адрес: ……………………………………

Тел: …………………………………..…..

Факс: …………………………..…………

Банкова сметка: ……………………………………………

e-mail: …………………………………….

Лице за контакт: ………………………...

8.3. Всяка от страните е длъжна в срок до 3 (три) дни от промяна на данните, описани в т. 8.2, да уведоми писмено другата.

8.4. Продавачът може да предложи изменения в условията на Договора, ако те са обусловени от промяна в условията за закупуване, пренос и/или съхранение на природен газ и/или изменения в действащата нормативна уредба. В този случай Продавачът уведомява писмено Купувача за новите условия по Договора. Уведомлението се изпраща, не по-късно от 30 (тридесет) дни, преди датата, от която ще се прилагат новите условия по Договора, заедно с проект на допълнително споразумение, регламентиращо новите условия за доставка на природен газ.

8.5. При необходимост от освобождаване на капацитет на изходни точки от газопреносната мрежа, вследствие закупуване на количества природен газ на GRP сегмента, Продавачът следва да прехвърли кореспондиращия капацитет на изходна точка на Клиента, закупил количествата. Прехвърлянето се извършва чрез сключване на вторична сделка с капацитет, спазвайки процедурите, предвидени в чл. 7 от хармонизирания Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД по цената на резервирането му на първичния пазар от „Булгаргаз“ ЕАД, или чрез прехвърляне на предвидения за освобождаване капацитет по „механизма за връщане на договорен капацитет”, регламентиран в Процедурите за управление на претоварването в случай на договорно претоварване. И двата механизма се извършват посредством функционалностите на регионалната платформа за резервиране на капацитет – RBP.

8.6. В случай, че крайните снабдители и клиентите, присъединени към газопреносната система на Република България, са приели количество по-малко от минималното годишно количество за съответната година по вече сключен договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа с „Булгаргаз“ ЕАД, Продавачът не изисква заплащане за неприетото количество природен газ, до размера на количеството, закупено по програмата за освобождаване на природен газ през същата година.

8.7. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

8.8. Неразделна част от Договора са следните приложения:

 

Приложение № 1 – Образец на банкова гаранция;

Приложение № 2 - Месечна програма за доставка на природен газ;

Приложение № 3 - Образец на Месечен акт;

Приложение № 4 – Декларация за изходна/изходни точка/точки от газопреносната мрежа, за която са предназначени закупените количества.

 

 

 

Купувач:                                                                               Продавач:

 

Приложение № 1

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № .................

 

Ние, Търговска Банка ................................, с адрес: ........................................ сме уведомени, че между “БУЛГАРГАЗ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175203485 в качеството Ви на Доставчик и “.........................................................“........, със седалище и адрес на управление: ......................................................................................., вписано в Търговския регистър с ЕИК .................................. в качеството му на Купувач е сключен Договор № ......../........................ г. за доставка на природен газ.

В съответствие с договорените условия, Купувачът следва да представи във Ваша полза гаранция за плащане.

В изпълнение на това, ние Търговска Банка ............................................., с адрес: ........................................ се задължаваме неотменяемо, безусловно и безрезервно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, както и от възраженията на Купувача или на трети лица, да платим на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД при първо Ваше поискване в срок не по-късно от 5 работни дни всяка сума или суми, ненадвишаващи общ максимален размер от…............................. лева (................................... словом), след получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, предоставено от лице законно представляващо "Булгаргаз " ЕАД, деклариращо че Купувачът "........................................................................" не е заплатил на Булгаргаз "ЕАД" дължимата сума по Договора за доставка на природен газ, в това число суми по дължими неустойки и обезщетения.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата гаранция влиза в сила от датата на издаване й, като същата ще е валидна до ............ година., т.е гаранцията изтича изцяло и автоматично в случай, че до 1600 часа на ........................ година, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в Търговска Банка ................................ на адрес: .......................................................................... След тази дата ангажиментът на Търговска Банка ................................ се обезсилва независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Настоящата гаранция се отнася лично за Вас, като всякакви искания за плащане по нея могат да бъдат заложени или прехвърлени в полза на трето лице, единствено след получаване на наше изрично предварително съгласие.

 Банковата гаранция може да бъде освободена, преди изтичане на валидността й, само след връщане на оригинала в Търговска Банка ................................. Валидно за тази банкова гаранция е законодателството на Република България.

 

Търговска Банка ................................ (подпис и печат)

 

Приложение № 2

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА

към Договор  №                -                   за доставка на природен газ

Купувач име: …………………………………………………………………

 


по
ред

ПОКАЗАТЕЛ

СЪГЛАСУВАНИ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПРЕДАВАНЕ-ПРИЕМАНЕ - ………………..

20... г.

в т.ч. по тримесечия

Iво
тримесечие

IIро
тримесечие

IIIто
тримесечие

IVто
тримесечие

1.

Природен газ /общо/ - MWh

0

0

0

0

0

 

в т.ч. по месеци

Iви месец

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

IIри месец

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

IIIти месец

0.000

0.000

0.000

0.000

2.

Договорено дневно количество /ДДК/ - MWh/ден

 

 

 

 

 

 

в т.ч. по месеци

Iви месец

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

IIри месец

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

IIIти месец

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

  •  

 

 

 

Приложение № 3

 

 

М Е С Е Ч Е Н    А К Т

за доставка на природен газ през месец ……… ………г.

Договор № ……. - ……..(име Купувач)…..

Точка на доставка: ………………………

Дата на издаване: ……………………….

 

 

 

Дата

Код на Пункт за

 предаване-приемане

Съгласувано количество

природен газ

Доставено количество

природен газ

Неприети количества по т. 7.4

 

 

(MWh)

(MWh)

(MWh)

…………

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавач: ………………………..                            Купувач: …………………………                                           

 

 

 

 

Приложение № 4

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От  

…………………..

С цел гарантиране сигурността на доставките за страната, продуктите от търговете предназначени за покупка от крайни снабдители и/или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, декларирам, че природния газ по настоящия договор ще бъде доставен до следната/следните изходна/изходни точка/точки от газопреносната система:

 

Изходна точка: ……………

Изходна точка: ……………

Изходна точка: ……………

Изходна точка: ……………

………..

……….

 

 

 

 

 

 

Дата: …………………….                                                     Подпис: ………………………..


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече