В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ноември 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 ... виж повече

За пореден месец, „Булгаргаз“ ЕАД ще продава на българския потребител природен газ на цени значително по-ниски от цените на европейските газови пазари.

Цената за българския потребител на природен газ за септ ... виж повече

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материален актив, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД

06.07.2021

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както следва:

1. Товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 8756 РВ,

2. Товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 8795 РВ

3. Лек автомобил Форд, модел Фокус, 1.4 I с рег. № С 0387 ХХ

Първоначалната тръжна продажна цена на автомобилите и стъпка на наддаване:

4.1. Товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 8756 РВ – 1 900.00 лв. без ДДС;

4.2. Товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 8795 РВ – 1 700.00 лв. без ДДС;

4.3. Лек автомобил Форд, модел Фокус, с рег. № С 0387 ХХ               –     340.00 лв. без ДДС.

Стъпките на наддаване на търга с явно наддаване са:

  • Позиция 4.1 – 50 лв.
  • Позиция 4.2 – 50 лв.
  • Позиция 4.3 – 10 лв.

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност ДДС се начислява върху достигнатата на търга най - висока цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

Вид на търга: Търг с явно наддаване.

Начин и срок на плащане на цената.

Цената по сделката е достигнатата на търга най - висока цена и начисления върху нея ДДС.

Кандидатът спечелил търга внася достигната на търга най - висока цена и начисления върху нея ДДС в  срок до 5 (пет) работни дни от датата на провеждане на процедурата по наддаването по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация.

Ред за получаване на тръжната документация.

Тръжната документация може да се получи в деловодството на дружеството, гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 47, партер от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. всеки работен ден до 22.07.2021 г. включително или като се изтегли от сайта на дружеството: https://www.bulgargaz.bg.

Кандидатите, желаещи да участват в търга следва да са подали заявление за участие съгласно изискванията на тръжната документация.

Условия за оглед.

Огледът на автомобилите може да се извърши след предварително уговорен час с координатора на търга.

Лице за контакт: Сергей Войнов, телефон: 0889 123 686.

Краен срок за приемане на заявленията за участие.

Документите за участие в търга, съгласно тръжната документация, се приемат в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на „Булгаргаз“ ЕАД, ул. „Петър Парчевич“ № 47, гр. София 1000, партер до 10 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

Дата, място и час на провеждане на търга.

Търгът ще с проведе на 23.07.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на „Булгаргаз“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 47.

В случай, че на се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, като участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно при същите условия на 06.08.2021 г. от 14:00 часа в сградата на „Булгаргаз“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 47.

Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 10 часа на деня предхождащ деня на провеждане на търга.

Тръжна документация

Заявление за участие в търг, приложение №3

Декларация, приложение №4

Проект на договор за покупко-продажба, приложение №5

Проект на договор за покупко-продажба, приложение №5

Проект на договор за покупко-продажба, приложение №5

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече