В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30.11.-0001

За пореден месец, „Булгаргаз“ ЕАД ще продава на българския потребител природен газ на цени значително по-ниски от цените на европейските газови пазари.

Цената за българския потребител на природен газ за септември 2021 г. е 69.40 лева/MWh или 35.48 EUR/MWh.

За сравнение, усреднената цена на европейските газови пазари за доставки през септември 2021 г. е по-висока и надвишава 44.50 EUR/MWh, което означава, че българският потребител на природен газ и българската индустрия ще закупуват природния газ от „Булгаргаз“ ЕАД с 20% или с 9 EUR/MWh по-евтино, отколкото на европейските пазари.

Следва да се отбележи, че цените на европейските газови пазари бележат постоянен ръст през последните месеци и достигат рекордни нива в исторически план.

Въпреки рекордно високите цени на газа на европейските пазари през 2021 г., „Булгаргаз“ ЕАД успява да предлага по-изгодни цени спрямо други пазари, като ценовото предимство за българските потребители и българската индустрия за 2021 г., изчислено през доставените количества, е в приблизителен размер на 100 млн. лв.

„Булгаргаз“ ЕАД се отнася с голямо внимание и прехвърля на своите клиенти всички ползи по дългосрочните си договори за доставка. В резултат, за 2021 г. потреблението на клиентите на дружеството се увеличи с над 30%, в сравнение с техните предварителни заявки. За първите 8 месеца на 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД отчита най-големи продажби за последните 5 години. Политиката на компанията е силно ориентирана към потребностите на клиентите. В потвърждение на това, през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД прехвърли ползите от успешно проведените преговори с руския доставчик и постигнатото значително намаление на цената на газа, като извърши компенсационни плащания за минали периоди в приблизителен размер на 202 млн. лв.

За България е важно да се постигне устойчив микс от доставки от различни източници, който да гарантира оптимално съотношение между цена и сигурност на доставките. В различните месеци, в зависимост от пазарната конюнктура, доставките по сключените дългосрочни договори (азерски газ, руски газ), втечнен природен газ (LNG) или друг предлаган на газовите борси газ може да са по-евтини или по-скъпи едни спрямо други. „Булгаргаз“ ЕАД винаги се е стремяло към постигане на решения, които да бъдат в интерес на дружеството, на газовия пазар в страната и на всеки отделен клиент, и до момента компанията успешно постига тази цел.

Във връзка със засиления обществен интерес относно доставките на природен газ от Азербайджан, „Булгаргаз“ ЕАД предоставя следната информация:

Договорът за доставка на природен газ от Азербайджан предвижда газът да бъде доставян до газопровода IGB (интерконектора Гърция-България) в точка Комотини, Гърция. Договорът не дава възможност на „Булгаргаз“ ЕАД да избира точка на доставка, да избира момента, в който да стартират доставките, или да прави други изменения по договора.

Публично е известно, че поради различни причини е налице съществено забавяне в изграждането на газопровода IGB. Последната обявена дата на въвеждане в търговска експлоатация е 01.07.2022 г. Междувременно, доставките на азерски газ по Договора започнаха на 31.12.2020 г.

Поради липсата на изграден газопровод IGB, през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД проведе преговори с азерския доставчик и беше постигнато компромисно решение, доставки да се извършват временно в ИТ Неа Месемврия, която е точката на свързване между ТАП (Трансадриатическия газопровод) и гръцката газопреносна мрежа. За целта, „Булгаргаз“ ЕАД в условията на конкуренция и наддаване, закупи капацитет на гръцката газопреносна мрежа, а азерският доставчик осигури капацитет на ТАП.

Важно е да се подчертае, че освен от ограниченията на инфраструктурата, доставката на ИТ Неа Месемврия зависи и от постигането на съгласие с азерската компания, която не е длъжна нито да доставя на тази точка, нито да пренасочи към нея всички количества газ.

Временната договореност за този маршрут на азерския газ изтича в края на септември 2021 г. След като пускането в експлоатация на IGB беше отново отложено – понастоящем до 01.07.2022 г., „Булгаргаз“ ЕАД стартира нови преговори с азерската компания и полага всички усилия да договори продължаване на споразумението за доставка на по-големи количества по алтернативния маршрут до 01.07.2022 г., в сравнение с количествата по действащото споразумение.

Договарянето на доставките по този временен маршрут е в зависимост от възможностите на доставчика, а също така „Булгаргаз“ ЕАД съобразява рисковете за дружеството и за потребителите в България от използването на алтернативния маршрут. Капацитетът на гръцката мрежа, който „Булгаргаз“ ЕАД закупи на търг, е прекъсваем и при определени условия гръцкият оператор може да спре преноса за България, без да носи отговорност за това. В този случай е налице опасност „Булгаргаз“ ЕАД да се озове в положение, в което е заплатило капацитет, който не може да използва и е заплатило природен газ, който няма да получи. В тази ситуация, единственият начин клиентите да получат заявения от тях природен газ, е „Булгаргаз“ ЕАД незабавно да осигури заместващи доставки. Подобни спешни доставки, ако изобщо са възможни, са най-скъпи. Това носи сериозни финансови загуби по веригата на доставка и може дори да доведе до въвеждане на ограничителен режим от българския оператор на газопреносната мрежа.

Освен това, статистиката от началото на доставките до днешна дата показва, че поради различни причини, които са извън контрола на „Булгаргаз“ ЕАД, в 49 дни от общо 244 дни не са доставени пълните договорени количества азерски газ, които Булгаргаз спешно компенсира от други доставчици на по-високи цени.

Като обществен доставчик, „Булгаргаз“ ЕАД е длъжно да осигурява надеждна и непрекъсната доставка на природен газ на топлофикационни и газоразпределителни дружества, които снабдяват домакинства и крайни потребители в страната. Необходимата сигурност на доставките от Азербайджан може да осигури само газопроводът IGB, където „Булгаргаз“ ЕАД ще приема цялото количество газ и където „Булгаргаз“ ЕАД вече е резервирало непрекъсваем капацитет, който гарантира сигурност за пълния обем на доставките. Веднъж получен на газопровода IGB на точка Комотини, газът от Азербайджан ще бъде доставен до България в пълен обем и без прекъсвания.

Доставките на азерски газ на ИТ Неа Месемврия и оттам транспортирането им през гръцката мрежа до България са най-доброто временно решение, което обаче не дава необходимата сигурност на доставките за българския пазар и крие риск от финансови загуби за „Булгаргаз“ ЕАД и неговите клиенти.

„Булгаргаз“ ЕАД ще продължи да разчита на доставките от Азербайджан, както и на други доставки от алтернативни източници като LNG за диверсификация на газовото си портфолио и постигане на оптимални ценови условия за българския пазар.

 

 

01.09.2021 г.

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече