В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

10.02.2012

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

Отчита се влиянието на следните фактори – ниво на котировките на алтернативни горива на средиземноморски борси, както и съотношението долар/лев. Наблюдава се постоянна тенденция към повишаване стойностите и на двете групи фактори. Ето защо “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена за обществена доставка на природен газ през ІІ -ро тримесечие на 2012 г. би следвало да бъде 786.43 лв./хм3 без ДДС.

Увеличението от 166.27 лв./хм3 (26.81%)  отчита условията на чл. 17, ал. 1 - ал. 6 на Наредбата за регулиране на цените на природния газ и не включва недовзет от “Булгаргаз”ЕАД от предходни периоди приход. Допълнително влияние оказва преминаването на подземното хранилище от режим добив на режим  нагнетяване, т.е. попълване на използваните през настоящия отоплителен сезон запаси. Стойността на увеличението се завишава и от разликата между заявената от „Булгаргаз” ЕАД и реално утвърдена от ДКЕВР продажна цена за обществена доставка на природен газ през 1-во тримесечие на 2012 г.

Всички допълнителни изменения, влияещи върху ценообразуващите фактори, (цени на петролни продукти, курс на лева спрямо долара и количества газ) ще бъдат отчетени в окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за цената на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2012 г., което ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 09.03.2012 г.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече