“Булгаргаз” ЕАД  очаква регулираната цена на природния газ за месец март да бъде около 58 лв./MWh или с приблизително 18% по-ниска от действащата за месец февруари 2024 г.  Това стана ясно в рамките на откритото засед ... виж повече

“Булгаргаз” ЕАД има интерес от закупуване на енергийни спестявания. Дружеството e задължено лице по смисъла на чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) относно изпълнение на индивидуални цели за енергий ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Предложената от “Булгар ... виж повече

Проект на Договор за доставка на природен газ, предназначен за клиенти на “Булгаргаз” ЕАД

Уважаеми Клиенти,

Във връзка със задълженията на “Булгаргаз” ЕАД като обществен доставчик на природен газ, произтичащи от Закона за енергетика, подзаконовите нормативните актове по прилагането му, издадената лицензия на дружеството и обстоятелството, че същото предоставя услуга от общес ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
   ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-15/28.06.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 юли 2012 г ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предостави в ДКЕВР заявление за цена на обществена доставка на природен газ за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.
Отчетени са влиянието на ценообразуващите фактори – н ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече