Обяви

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

Условия за провеждане на търг за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар– тук

Приложение № 1 - Споразумение за конфиденциалност между Булгаргаз и допуснатия до търга участник - тук

Приложение № 2 – Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор (образец) – тук

Приложение № 3 -  Оферта (образец) – тук

Приложение № 4 – Декларация  - тук

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg

... виж повече

За нас

"Булгаргаз" ЕАД е еднолично акционерно дружество от структурата на "Български енергиен холдинг" ЕАД, регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление в Република България. Дружеството е единствен за територията на Република България Обществен доставчик на природен газ.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, дейността обществена доставка на природен газ в Република България подлежи на лицензиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Чл. 43, ал. 1, т. 3 от същия закон гласи, че на територията на страната се издава само една лицензия за обществена доставка на природен газ.

С Решение на ДКЕВР № Р-046 от 29.11.2006 г., на "Булгаргаз" ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14/29.11.2006 г., за срок от 35 години. През периода на действие на лицензията "Булгаргаз" ЕАД осъществява правата и изпълнява задълженията:


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече