Указания за водене на оперативна кореспонденция по договорите за доставка на природен газ за 2015 г.

 

За коректно попълване на приложенията и образците към Договора на електронната страница на „Булгаргаз“ ЕАД е публикувана следната  информация:

 

Кодове на Изходните точки и изходните линии/пунктове и изходните налягания по каталога на „Булгартрансгаз“ЕАД, които ще намерите ТУК.

 

Кодове на Изходните точка с групи потребители, присъединени  и получаващи природен газ на един и същи изходен пункт, които ще намерите ТУК.

 

Ръководство за работа с електронната платформа модул „Доставки“, което е достъпно след въвеждане на потребителско име и парола ТУК.

 

Приложение №1-Годишна програма

 

Данните от подписаното между клиента и обществения доставчик приложение Приложение №1-Годишна програма следва да бъдат попълнени от клиента в електронната платформа модул „Доставки“.

 

 

Образци № 2, 3 и 4

Предложенията за изменение на месечни, седмични и дневни количества се попълват и изпращат от клиента, чрез   електронната платформа модул „Доставки“

 

В съответствие с условията на Договора, отклонения на реалното потребление от максималното дневно количество в границите от -20% до +5%, не водят до начисляване на санкции.

По този начин, за голяма част от клиентите не съществува риск от икономически загуби, ако заявката не бъде променена, особено в случаите, когато потребителят желае незначителна промяна на същата.

В тази връзка клиентът следва да прецизира необходимостта от промяна на заявените количества и да подава коригиращи заявки по образци № 2, 3 и 4 само в случаите, когато това е целесъобразно.

 

            Срокове за попълване:

 

Номер на образец

Период на консумация

Срок на подаване

Срок на приемане/ отхвърляне

2

ІІ -во тримесечие 

04.02.2015 г.

01.03.2015 г.

2

ІІІ-то тримесечие

06.05.2015 г.

31.05.2015 г.

2

ІV-то тримесечие

06.08.2015 г.

31.08.2015 г.

3

следваща седмица

понеделник от текущата седмица

18:00 ч. в петък от текущата седмица

4

следващ ден

11:00 ч. на текущия календарен ден

19:00 ч. На текущия календарен ден

 

 

 

ВАЖНО: От „Булгаргаз“ ЕАД се обработват само заявки, коректно попълнени в модул „Доставки“, освен в случай на неработоспособност на модула, когато заявките могат да бъдат изпратени по електронна поща или факс.

 

 

 

Образец №7

 

Попълва се от и за всяка група клиенти, получаващи газа на обща измервателна линия. 

С попълването и подписването на образеца от всички клиенти в групата се удостоверява разпределението на отчетеното общо потребление между тях.

 

Ред за осигуряване на необходимите данни и попълване на образеца:

 

 1. Клиентът отчита своя дял в общото потребление, чрез ежедневно отчитане на своите средства за контролно измерване;

 2. Клиентът въвежда отчетените от него данни по т.1. в електронната платформа модул „Доставки“

 3. Булгаргаз“ ЕАД въвежда данни за общия денонощен разход, отчетен от Оператора на газопреносната мрежа, на съответната измерителна линия/пункт в електронната платформа модул „Доставки“

 4. Клиентите от групата попълват Образец №7 публикуван ТУК, във формат на електронна таблица (.xls или .xlsx), като използват данните по т.2. и  т.3.

 5. Електронна таблица по т.4 се изпраща до „Булгаргаз“ ЕАД по електронна поща на адрес:infogaz@bulgargaz.bg.

 6. Надлежно попълнения и подписан Образец №7 се изпраща в Булгаргаз ЕАД до 12:00 ч. на втория работен ден на месеца, следващ отчетния.

 

ВАЖНО: Неподписан от всички клиенти в групата, или неполучен в определения срок Образец №7, дава основание на „Булгаргаз“ ЕАД да направи разпределяне на количествата съгласно условията на Договора.

 

 

Образец №8

 

За клиенти, получаващи газа на самостоятелна измерителна линия/пункт, „Булгаргаз“ ЕАД изготвя Образец №8 (Месечен акт) по данни за потреблението предоставени от Оператора на преносната мрежа и публикувани в модул „Доставки“ .

За клиенти, получаващи газа на обща измервателна линия,Булгаргаз“ ЕАД изготвя Образец № 8 по данни от представеното от клиентите разпределение на консумираните количества (Образец №7). В случай, че Образец № 7 не е представен от клиентите в срока по договора, „Булгаргаз“ ЕАД изготвя месечните актове като разпределя отчетеното количество между клиентите в съответствие с условията на договора.

За коректно изготвяне на месечните актове, клиентът следва да предостави документи, удостоверяващи настъпили събития с характер на непреодолима сила, съгласно раздел Х на Договора, до края на отчетния месец.

 

ВАЖНО: В случай, че до края на работния ден след получаването на Образец № 8, клиентът не го върне подписан на infogaz@bulgargaz.bg, „Булгаргаз“ ЕАД издава платежни документи на база на едностранно подписан Образец №8, изготвен в съответствие с договора.

 

На основание Месечните актове „Булгаргаз“ ЕАД изпраща на клиента издадените приключвателни фактури, дебитни или кредитни известия за отчетния месец.

 

 

Декларация във връзка с начисляване на акциза.

 

Клиентите на природен газ, които имат издадени удостоверения за освободен от акциз краен потребител е необходимо да предоставят (съгласно приложена Декларация) разпределение на отчетените с месечен акт (Образец №8) количества природен газ за съответния месец според предназначението им – освободени количества с предоставено удостоверение по Закона за акцизите и данъчните складове, за стопански нужди, за моторно гориво. Данните ще бъдат използвани за начисляване на акциза за съответния месец. Клиентът следва да върне попълнената Декларация на infogaz@bulgargaz.bg, заедно с подписания месечен акт Образец №8.

 

 

При въпроси, свързани с отчетени данни и попълване на Образец 7, може  да се обаждате на телефони:

 • 02/ 93589 66 - инж.Марин Филиповски - Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

 • 02/ 93589 65 – инж.Христина Стоянова - Главен експерт в отдел „Оперативен контрол на доставките;

 

При въпроси, свързани с Месечни актове и, моля обадете се на:

 • 02/ 93589 66 –Марин Филиповски – Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

 •  

  За проблеми при работата с модул „Доставки“, моля обадете се на телефони:

 • 02/ 93589 67 - инж.Никола Николов - Ръководител отдел „Договори и методически указания”

 • 02/ 93589 69- инж.Марио Ташев - експерт в отдел „Договори и методически указания”.

 • 02/ 93589 66 - инж.Марин Филиповски - Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

   

   При въпроси, свързани с фактури и плащания, моля обадете се на:

 • 02/ 93589 63 – Лиляна Владимирова – Главен експерт „Търговия с природен газ”

 • 02/ 93589 74 – Светлана Тодорова – счетоводител

   

  При въпроси, свързани с акциза, моля обадете се на:

02/ 93589 62 – Радослава Янева – ръководител сектор „Обслужване на клиенти”

Новини

58,79 лева/MWh (без акциз и ДДС) е внесената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

59,55 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. юни 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече