Указания за водене на оперативна кореспонденция по договорите за доставка на природен газ за 2015 г.

 

За коректно попълване на приложенията и образците към Договора на електронната страница на „Булгаргаз“ ЕАД е публикувана следната  информация:

 

Кодове на Изходните точки и изходните линии/пунктове и изходните налягания по каталога на „Булгартрансгаз“ЕАД, които ще намерите ТУК.

 

Кодове на Изходните точка с групи потребители, присъединени  и получаващи природен газ на един и същи изходен пункт, които ще намерите ТУК.

 

Ръководство за работа с електронната платформа модул „Доставки“, което е достъпно след въвеждане на потребителско име и парола ТУК.

 

Приложение №1-Годишна програма

 

Данните от подписаното между клиента и обществения доставчик приложение Приложение №1-Годишна програма следва да бъдат попълнени от клиента в електронната платформа модул „Доставки“.

 

 

Образци № 2, 3 и 4

Предложенията за изменение на месечни, седмични и дневни количества се попълват и изпращат от клиента, чрез   електронната платформа модул „Доставки“

 

В съответствие с условията на Договора, отклонения на реалното потребление от максималното дневно количество в границите от -20% до +5%, не водят до начисляване на санкции.

По този начин, за голяма част от клиентите не съществува риск от икономически загуби, ако заявката не бъде променена, особено в случаите, когато потребителят желае незначителна промяна на същата.

В тази връзка клиентът следва да прецизира необходимостта от промяна на заявените количества и да подава коригиращи заявки по образци № 2, 3 и 4 само в случаите, когато това е целесъобразно.

 

            Срокове за попълване:

 

Номер на образец

Период на консумация

Срок на подаване

Срок на приемане/ отхвърляне

2

ІІ -во тримесечие 

04.02.2015 г.

01.03.2015 г.

2

ІІІ-то тримесечие

06.05.2015 г.

31.05.2015 г.

2

ІV-то тримесечие

06.08.2015 г.

31.08.2015 г.

3

следваща седмица

понеделник от текущата седмица

18:00 ч. в петък от текущата седмица

4

следващ ден

11:00 ч. на текущия календарен ден

19:00 ч. На текущия календарен ден

 

 

 

ВАЖНО: От „Булгаргаз“ ЕАД се обработват само заявки, коректно попълнени в модул „Доставки“, освен в случай на неработоспособност на модула, когато заявките могат да бъдат изпратени по електронна поща или факс.

 

 

 

Образец №7

 

Попълва се от и за всяка група клиенти, получаващи газа на обща измервателна линия. 

С попълването и подписването на образеца от всички клиенти в групата се удостоверява разпределението на отчетеното общо потребление между тях.

 

Ред за осигуряване на необходимите данни и попълване на образеца:

 

 1. Клиентът отчита своя дял в общото потребление, чрез ежедневно отчитане на своите средства за контролно измерване;

 2. Клиентът въвежда отчетените от него данни по т.1. в електронната платформа модул „Доставки“

 3. Булгаргаз“ ЕАД въвежда данни за общия денонощен разход, отчетен от Оператора на газопреносната мрежа, на съответната измерителна линия/пункт в електронната платформа модул „Доставки“

 4. Клиентите от групата попълват Образец №7 публикуван ТУК, във формат на електронна таблица (.xls или .xlsx), като използват данните по т.2. и  т.3.

 5. Електронна таблица по т.4 се изпраща до „Булгаргаз“ ЕАД по електронна поща на адрес:infogaz@bulgargaz.bg.

 6. Надлежно попълнения и подписан Образец №7 се изпраща в Булгаргаз ЕАД до 12:00 ч. на втория работен ден на месеца, следващ отчетния.

 

ВАЖНО: Неподписан от всички клиенти в групата, или неполучен в определения срок Образец №7, дава основание на „Булгаргаз“ ЕАД да направи разпределяне на количествата съгласно условията на Договора.

 

 

Образец №8

 

За клиенти, получаващи газа на самостоятелна измерителна линия/пункт, „Булгаргаз“ ЕАД изготвя Образец №8 (Месечен акт) по данни за потреблението предоставени от Оператора на преносната мрежа и публикувани в модул „Доставки“ .

За клиенти, получаващи газа на обща измервателна линия,Булгаргаз“ ЕАД изготвя Образец № 8 по данни от представеното от клиентите разпределение на консумираните количества (Образец №7). В случай, че Образец № 7 не е представен от клиентите в срока по договора, „Булгаргаз“ ЕАД изготвя месечните актове като разпределя отчетеното количество между клиентите в съответствие с условията на договора.

За коректно изготвяне на месечните актове, клиентът следва да предостави документи, удостоверяващи настъпили събития с характер на непреодолима сила, съгласно раздел Х на Договора, до края на отчетния месец.

 

ВАЖНО: В случай, че до края на работния ден след получаването на Образец № 8, клиентът не го върне подписан на infogaz@bulgargaz.bg, „Булгаргаз“ ЕАД издава платежни документи на база на едностранно подписан Образец №8, изготвен в съответствие с договора.

 

На основание Месечните актове „Булгаргаз“ ЕАД изпраща на клиента издадените приключвателни фактури, дебитни или кредитни известия за отчетния месец.

 

 

Декларация във връзка с начисляване на акциза.

 

Клиентите на природен газ, които имат издадени удостоверения за освободен от акциз краен потребител е необходимо да предоставят (съгласно приложена Декларация) разпределение на отчетените с месечен акт (Образец №8) количества природен газ за съответния месец според предназначението им – освободени количества с предоставено удостоверение по Закона за акцизите и данъчните складове, за стопански нужди, за моторно гориво. Данните ще бъдат използвани за начисляване на акциза за съответния месец. Клиентът следва да върне попълнената Декларация на infogaz@bulgargaz.bg, заедно с подписания месечен акт Образец №8.

 

 

При въпроси, свързани с отчетени данни и попълване на Образец 7, може  да се обаждате на телефони:

 • 02/ 93589 66 - инж.Марин Филиповски - Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

 • 02/ 93589 65 – инж.Христина Стоянова - Главен експерт в отдел „Оперативен контрол на доставките;

 

При въпроси, свързани с Месечни актове и, моля обадете се на:

 • 02/ 93589 66 –Марин Филиповски – Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

 •  

  За проблеми при работата с модул „Доставки“, моля обадете се на телефони:

 • 02/ 93589 67 - инж.Никола Николов - Ръководител отдел „Договори и методически указания”

 • 02/ 93589 69- инж.Марио Ташев - експерт в отдел „Договори и методически указания”.

 • 02/ 93589 66 - инж.Марин Филиповски - Ръководител отдел ”Оперативен контрол на доставките”;

   

   При въпроси, свързани с фактури и плащания, моля обадете се на:

 • 02/ 93589 63 – Лиляна Владимирова – Главен експерт „Търговия с природен газ”

 • 02/ 93589 74 – Светлана Тодорова – счетоводител

   

  При въпроси, свързани с акциза, моля обадете се на:

02/ 93589 62 – Радослава Янева – ръководител сектор „Обслужване на клиенти”

Новини

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98 лв./MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството предложение на 13 март за 103,8 лв/MWh. Окончателното п ... виж повече

Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД изпрати отговор на писмо, получено от БТПП, относно цените на природния газ. Публикуваме пълния текст на писмото, насочено към работодателската организация.

Отговор на "Булга ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече