ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро тримeсечие на 2018 г.          

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Бул ... виж повече

Публикувана е обява на интернет страницата на "Булгаргаз" ЕАД https://www.bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveni-porytshki-27/publitshni-pokani-objavi-36/sybitie-98 относно сключване на договор за услуги по ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20.02.2017

Във връзка с обявената от “Булгаргаз” ЕАД прогнозна цена на природния газ за второ тримесечие на 2017г. и публичните коментари на представители на различни институции и организации по повод очакваното повишение от 01 април 2017г. “Булгаргаз” ЕАД изразява следното становище:

През изминалата 2016г., 99.9% от природния газ, потребен от клиенти на “Булгаргаз” ЕАД е от внос и 0.1% от местен добив. Цената на природния газ от внос се влияе от цените на петрола и алтернативните на природния газ горива на международните пазари и курса на долара. В периода 01 януари 2016 г. до 03 февруари 2017г. се отчита ежемесечно повишение на цената на петрол тип “Брент EU/барел”, като същата достига стойности от $55.53/барел през първата седмица на месец февруари 2017г., когато Булгаргаз ЕАД представи прогнозата за цената на природния газ. Цената на петрол тип “Брент EU/барел” през месец февруари 2017г. бележи повишение от 80.8% спрямо началото на 2016г. Цената на природния газ се формира на база средно месечното движение на цените на алтернативните на природния газ горива за период от 9 месеца, които са пряко свързани с цената на петрола. Отчетените по-ниски цени на петрола през месец ноември 2016г. от $44.7/барел са недостатъчни да повлияят върху цената на природния газ.

За стабилизиране на цените на природния газ са необходими няколко последователни месеца, в които да е налице тенденция за запазване или понижение в цените на петрола и свързаните с него горива. Към настоящия момент се отчита тенденция за трайно покачване на основните фактори, формиращи цената на природния газ, което е видно от следните данни:

Валутният курс на щатския долар от месец ноември 2016г. запазва високи обменни нива от над 1.80 лева/1 USD. Към дата на изготвяне на прогнозата (10 февруари 2017г.), същият се обменя на нива над 1.84 лева/1 USD, с която тенденция е съобразена и обявената прогнозна цена.

За разлика от предходни години е налице тенденция на трайно покачване на цените на петрола и алтернативните на природния газ горива. Очакванията са високото равнище на курса на щатския долар да се запази и през следващите месеци. Това са обективните фактори, които са в основата на обявената прогнозна цена.

„Булгаргаз“ ЕАД притежава лицензия за обществена доставка на природен газ, издадена от КЕВР и със същата на дружеството са вменени задължения да осигурява непрекъсната и качествена доставка на природен газ за своите потребители и да поддържа финансова обезпеченост и отношения със свързаните по веригата енергийни предприятия за доставка на природения газ.

Разходите за доставка на природен газ и свързаните с тази дейност услуги съставляват 99.5% от общите разходи на дружеството. Това са разходи, които зависят от цените на петрола и алтернативните на природния газ горива и курса на щатския долар, върху които дружеството не може да влияе. Останалата част от разходите, чийто дял е около 0.5% от общите разходи, представляват разходи за административна дейност и външни услуги. Същите са редуцирани съществено с над 40% през последните две години.

За четвърто тримесечие на 2016г., “Булгаргаз” ЕАД предложи увеличение на цената на природния газ с 9.55 лева/хнм3 (или 3.4%), като утвърдената от регулатора цена бе увеличение с 5.52 лева/хнм3 или 1.97%. В резултат на това, нетния ефект от продажба на природен газ за четвърто тримесечие на 2016г. е загуба на стойност 257 хил. лева.

За първо тримесечие на 2017г., “Булгаргаз” ЕАД предложи увеличение на цената на природния газ с 36.12 лева/хнм3 (или 13.53%), като утвърдената от регулатора цена бе увеличение с 13.34 лева/хнм3 или 5.00 %. По отчетни данни за месец януари 2017г., разходите за доставка на природен газ са по-високи от утвърдената продажна цена с 40.63 лева/хнм3. В резултат на това, “Булгаргаз” ЕАД се очаква да приключи първо тримесечие на 2017г. със загуба над 35 млн. лева.

Видно от изложеното дотук, “Булгаргаз” ЕАД изпълнява ролята си на обществен доставчик като през настоящия есенно-зимен сезон доставя на потребителите природен газ на цена, значително под себестойност.

Прекомерното и изкуствено потискане на цената на природния газ за трето поред тримесечие е сериозна предпоставка за дестабилизиране на дружеството, което ще рефлектира с много по-голяма сила върху българската енергетика и производствената индустрия. Поредното “орязване” на цената ще доведе до невъзможност дружеството да изпълнява вменените от регулатора лицензионни задължения, каквито са непрекъсната и качествена доставка на природен газ и поддържане на необходимото ниво на финансова обезпеченост. Това поставя под риск осигуряването на необходимите количества природен газ за текущо потребление на клиентите, поради невъзможността за неговото заплащане  и ще възпрепятства възстановяване на резервите от природен газ в ПГХ “Чирен”.  Възможните негативни последици за газовия сектор са пряко свързани с утвърждаване на продажна цена на природния газ под себестойност. Булгаргаз ЕАД не разполага с резерви за компенсиране на разликата между доставна и продажна цена.

Положителните финансови резултати на „Булгаргаз“ ЕАД за последните две години се дължат основно на сключените договори за продажба на вземания, чрез които дружеството е цедирало неустойки за забавени плащания от своите клиенти през годините, а не в резултат на надценка от продажба на природен газ. За този период, задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД намаляват с 285 млн. лева или (77.6%). По предварителни данни, същите към края на 2016г. възлизат на 82 млн. лева, в сравнение с 2015г:. 231 млн. лева и 2014г.: 367 млн. лева. За този период търговските и други вземания намаляват с 214 млн. лева и достигат 194 млн. лева в края на 2016г.,  или намаление с 52.45%. По този начин, дружеството осигури нужната ликвидност за изпълнение на лицензионните си задължения.

Предвид гореизложеното, „Булгаргаз“ ЕАД информира българското общество, че обявеното прогнозно повишение на цената на природния газ е обосновано и е изцяло съобразено с действащите нормативни актове, регламентиращи образуването на цената. Промяна на обявената прогнозна цена е възможна, в случай че основните ценообразуващи фактори, посочен и по-горе, дават основание за това към датата на подаване на заявлението за утвърждаване на цени на природния газ за второ тримесечие на 2017г.