Относно: Прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2019 г.

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Хо ... виж повече

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

... виж повече

ДО КЛИЕНТИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ”ЕАД

01.08.2018

ДО

КЛИЕНТИТЕ НА  „БУЛГАРГАЗ”ЕАД

Относно: Договори за доставка на природен газ през 2019г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Предвид изтичане срока на действие на сключения между „Булгаргаз“ EАД и клиентите договор за доставка на природен газ на 31.12.2018г., и с цел осигуряване  доставката на природен газ през 2019г., Ви предлагаме проекти на Договори за доставка на природен газ.

Срокът на действие на предлаганите договори е една календарна година – от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., като условията по тях са съобразени с действащата нормативна уредба.

От 01.01.2019г., доставката на природен газ за клиентите в страната ще се извършва на входен/входни или изходен/изходни пункт(ове) на националната газопреносна мрежа (НГПМ) или газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГМТП) по два отделни договора..

В случаите, когато Клиентът избере пункт за предаване-приемане на газа входен/входни пункт(ове) на НГПМ или ГМТП (на този етап е възможна доставка  на природен газ единствено на входен пункт Негру Вода/Кардам), условията на предложения проект на договор се различават от условията на действащия, както следва:

 • Предвидено е подписване на Протокол за разпределение на количествата природен газ в случаите, когато един мрежови ползвател осъществява пренос за повече от един клиент на Доставчика;
 • Предвидена е възможността гарантирането на плащанията да се извършва и  чрез депозит на парична сума по банкова сметка на Доставчика;
 • Отпада условието за подписване на месечния акт от страна на Клиента, като актът става неразделна част от фактурата;

В случаите, когато Клиентът избере пункт за предаване-приемане на газа изходен/изходни пунктове на ГМТП или НГПМ, условията на предложения проект на договор се различават от условията на действащия, както следва:

 • Отпада Раздел VI „Сезонна неравномерност на доставката”;
 • Отпадат санкциите по т.7.4. и 7.5.;
 • Толерансът по т.7.3. от действащия договор се променя на 3%, като за приемане на количества с повече от 3% от заявените, Клиентът заплаща допълнително 20% от цената на природния газ в месеца на доставка за цялото прието количество над ДДК (Дневно договорено количество). Толерансът от 3% ще действа за целия срок на договора, независимо, че считано от 15.04.2019г. Операторът не предвижда предоставянето на толеранс;
 • Въвежда се заплащане на отрицателни дисбаланси от причинилите ги клиенти, като същите се намаляват с причинените от другите клиентите положителни дисбаланси.
 • Условията на проекта на договор предвиждат издаването на отделни фактури за доставка на природен газ и на осигурените капацитетни продукти;
 • Предвидена е възможността гарантирането на плащанията да се извършва  чрез депозит на парична сума по банкова сметка на Доставчика;
 • Отпада условието за подписване на месечния акт от страна на Клиента, като актът става неразделна част от фактурата;

Текстовете на предложените проект на договори за доставка на природен газ и Приложенията към тях са публикувани на електронната страница на „Булгаргаз“ ЕАД – www.bulgargaz.bg, в раздел „Новини“.

Бележки по договорите могат да бъдат изпращани в срок до 9 август 2018г., включително на e-mail: infogaz@bulgargaz.bg

Моля, в същия срок и на същия адрес да посочите договора, по който желаете да бъде извършвана доставката на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД. Крайният срок за подписване на договорите е 28.08.2018г.

С УВАЖЕНИЕ,

РЪКОВОДСТВОТО НА БУЛГАРГАЗ ЕАД

Приложени документи:

 1. Писмо до клиентите
 2. Договор входни пунктове
 3. Договор изходни пунктове

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече