Български Енергиен Холдинг и дъщерните му дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз получиха Решението на Европейската комисия по Дело АТ.39849, БЕХ Газ. Дружествата изразяват съжаление, че Комисията е решила да пристъпи к ... виж повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиления медиен интерес, относно предприетите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД действия за събиране на вземанията, дружеството предоставя следната информация:

виж повече

ДО КЛИЕНТИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ”ЕАД

01.08.2018

ДО

КЛИЕНТИТЕ НА  „БУЛГАРГАЗ”ЕАД

Относно: Договори за доставка на природен газ през 2019г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Предвид изтичане срока на действие на сключения между „Булгаргаз“ EАД и клиентите договор за доставка на природен газ на 31.12.2018г., и с цел осигуряване  доставката на природен газ през 2019г., Ви предлагаме проекти на Договори за доставка на природен газ.

Срокът на действие на предлаганите договори е една календарна година – от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., като условията по тях са съобразени с действащата нормативна уредба.

От 01.01.2019г., доставката на природен газ за клиентите в страната ще се извършва на входен/входни или изходен/изходни пункт(ове) на националната газопреносна мрежа (НГПМ) или газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГМТП) по два отделни договора..

В случаите, когато Клиентът избере пункт за предаване-приемане на газа входен/входни пункт(ове) на НГПМ или ГМТП (на този етап е възможна доставка  на природен газ единствено на входен пункт Негру Вода/Кардам), условията на предложения проект на договор се различават от условията на действащия, както следва:

 • Предвидено е подписване на Протокол за разпределение на количествата природен газ в случаите, когато един мрежови ползвател осъществява пренос за повече от един клиент на Доставчика;
 • Предвидена е възможността гарантирането на плащанията да се извършва и  чрез депозит на парична сума по банкова сметка на Доставчика;
 • Отпада условието за подписване на месечния акт от страна на Клиента, като актът става неразделна част от фактурата;

В случаите, когато Клиентът избере пункт за предаване-приемане на газа изходен/изходни пунктове на ГМТП или НГПМ, условията на предложения проект на договор се различават от условията на действащия, както следва:

 • Отпада Раздел VI „Сезонна неравномерност на доставката”;
 • Отпадат санкциите по т.7.4. и 7.5.;
 • Толерансът по т.7.3. от действащия договор се променя на 3%, като за приемане на количества с повече от 3% от заявените, Клиентът заплаща допълнително 20% от цената на природния газ в месеца на доставка за цялото прието количество над ДДК (Дневно договорено количество). Толерансът от 3% ще действа за целия срок на договора, независимо, че считано от 15.04.2019г. Операторът не предвижда предоставянето на толеранс;
 • Въвежда се заплащане на отрицателни дисбаланси от причинилите ги клиенти, като същите се намаляват с причинените от другите клиентите положителни дисбаланси.
 • Условията на проекта на договор предвиждат издаването на отделни фактури за доставка на природен газ и на осигурените капацитетни продукти;
 • Предвидена е възможността гарантирането на плащанията да се извършва  чрез депозит на парична сума по банкова сметка на Доставчика;
 • Отпада условието за подписване на месечния акт от страна на Клиента, като актът става неразделна част от фактурата;

Текстовете на предложените проект на договори за доставка на природен газ и Приложенията към тях са публикувани на електронната страница на „Булгаргаз“ ЕАД – www.bulgargaz.bg, в раздел „Новини“.

Бележки по договорите могат да бъдат изпращани в срок до 9 август 2018г., включително на e-mail: infogaz@bulgargaz.bg

Моля, в същия срок и на същия адрес да посочите договора, по който желаете да бъде извършвана доставката на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД. Крайният срок за подписване на договорите е 28.08.2018г.

С УВАЖЕНИЕ,

РЪКОВОДСТВОТО НА БУЛГАРГАЗ ЕАД

Приложени документи:

 1. Писмо до клиентите
 2. Договор входни пунктове
 3. Договор изходни пунктове

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече