Относно: Прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2019 г.

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Хо ... виж повече

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.10.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиления обществен интерес, относно Решението на Европейската комисия (ЕК) и поетите от Газпром ангажименти, засягащи няколко държави от Югоизточна Европа, "Булгаргаз" ЕАД предоставя следната информация:

На 24.05.2018г. Европейската Комисия (ЕК) обяви, че е приела решение, с което прави правно обвързващи ангажиментите, предложени от Газпром, и с това приключва антитръстовото дело срещу дружеството. С приемането на ангажиментите, съгласно чл. 9 от Регламент 1/2003, ЕК прекратява производството, без да се произнесе по отношение на това дали Газпром е извършил нарушение (и без да наложи финансова санкция), като Газпром се задължава да изпълни ангажиментите. От публикуваната информация е видно, че ангажиментите са запазили първоначално предложената структура, но са претърпели промени в съответствие с получената обратна връзка от заинтересованите страни в пазарния тест, включително предложенията на българската страна.

Подробна информация за Решението на ЕК и поетите от страна на Газпром ангажименти може да бъде намерена в регистъра на Главна дирекция Конкуренция на ЕК: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816. Кратък информационен материал на български език, изготвен от ЕК, е наличен на този адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_bg.htm.

В изпълнение на решението на ЕК, ООО "Газпром Експорт" депозира в "Булгаргаз" ЕАД предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ, което в съответствие с поетите ангажименти пред ЕК предвижда следното:

1) Изменение на клаузата за преразглеждане на цената, така че всяка от страните да може да задейства преразглеждане на цената, ако (i) има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън контрола на страните и/или (ii) ако цената не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия, или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове (газовите хъбове TTF, NCG и т.н.) в континентална Европа. Честотата на преразглеждане е веднъж на всеки две години, както и извънредно право на преразглеждане на всеки пет години. Първото преразглеждане на цената е допустимо по всяко време, след влизане в сила на клаузата за преразглеждане на цената;

2) Въвеждане на възможност "Булгаргаз" ЕАД да поиска промяна на точката на доставка (Негру Вода), като поиска всички или част от договорените обеми газ (не по-малко от 50 милиона куб. метра на година и за период не по-малко от 12 месеца) да бъдат доставяни в точка на доставка Берегово, Унгария, или Велке Капушани, Словакия. "Булгаргаз" ЕАД може да поиска тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Уреждат се условията за промяна, основанията за отказ от страна на ООО "Газпром Експорт", както и разрешаване на спорове от Monitoring Trustee (Контролиращ управител).

Предложенията на ООО "Газпром Експорт" за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ съответстват на поетите ангажименти на Газпром пред ЕК и са в полза на "Булгаргаз" ЕАД. Предвид това същите бяха приети от Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД и от едноличния собственик на капитала "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Между страните бяха подписани съответни анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той вече е приведен в съответствие с одобрените от ЕК ангажименти.

Във връзка с подписването на анексите, "Булгаргаз" ЕАД инициира среща с ООО "Газпром Експорт", която се проведе на 28.09.2018г. в гр. Санкт Петербург. В допълнение към темата за ангажиментите, "Булгаргаз" ЕАД постави за обсъждане и други търговски и технически въпроси, с което се даде началото на процес на договаряне за изменение в клаузите на Договора за доставка на природен газ. Следващата работна среща между експерти на двете дружества е планирана през месец ноември 2018г.

"Булгаргаз" ЕАД ще информира своевременно своите клиенти и българската общественост за развитието на търговските отношения с ООО "Газпром Експорт", свързани с доставките на природен газ за страната.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече