Обяви

Уважаеми дами и господа,

С цел засилване на конкуренцията чрез получаване на по-голям брой оферти, „Булгаргаз“ ЕАД реши да удължи срока за заявяване на намерение за участие в Етап I. Предварителен подбор на кандидатите на процедурата за предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до ВТТ България. Срокът за заявяване на интерес и подаване на писмо за намерение, ведно с попълнена Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор, по образец – Приложение № 2,  се удължава до 22:00 ч. местно време на 29.05.2024 г.

Определена със заповед на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД комисия ще извърши проверка за съответствие на кандидатите с изискванията за участие в процедурата, въз основа на представените документи и в срок до 16:00 ч., местно време, на 30.05.2024 г. ще уведоми допуснатите до участие в следващия етап на тръжната процедура кандидати по електронна поща, на посочените от тях e-mail адреси. Заедно с уведомяването за допускане „Булгаргаз“ ЕАД ще уведоми допуснатите участници за началната цена на предлаганата от ‘”Булгаргаз” ЕАД услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ (Service fee).

В срок до 16:00 ч., местно време на 30.05.2024 г., "Булгаргаз" ЕАД ще информира недопуснатите до участие в Етап II на тръжната процедура кандидати с индивидуално мо ... виж повече

За нас

"Булгаргаз" ЕАД е еднолично акционерно дружество от структурата на "Български енергиен холдинг" ЕАД, регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление в Република България. Дружеството е единствен за територията на Република България Обществен доставчик на природен газ.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, дейността обществена доставка на природен газ в Република България подлежи на лицензиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Чл. 43, ал. 1, т. 3 от същия закон гласи, че на територията на страната се издава само една лицензия за обществена доставка на природен газ.

С Решение на ДКЕВР № Р-046 от 29.11.2006 г., на "Булгаргаз" ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14/29.11.2006 г., за срок от 35 години. През периода на действие на лицензията "Булгаргаз" ЕАД осъществява правата и изпълнява задълженията:


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече